Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "Сатурн" у 2016р.

Вернуться к новостям

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» !

 

Публічне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» (код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд.2-Б) (надалі Товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» відбудуться 12.05.2016 року об 11.00 за адресою: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд.2-Д, 2 поверх головного корпусу (приміщення конференц-залу).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, відбудеться в день проведення загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення загальних зборів (фойє конференц-залу).

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: на 24.00 годину «05» травня 2016 р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Прийняття рішень з процедурних питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи  загальних зборів акціонерів).

2. Про зміну типу товариства з Публічного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» на Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН».

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв’язку зі зміною типу Товариства.

4. Про державну реєстрацію Статуту Товариства.

5. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства та положення про Ревізійну комісію Товариства).

6. Припинення повноважень членів  Наглядової ради товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами НР.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

10. Обрання голови правління Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з ним, встановлення винагороди.

11. Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства, викладених в новій редакції.

12. Про використання Товариством кредитних ліній, які надають банки.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів.

 

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, 6-й поверх інженерного корпусу, кім.№64  по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30). В день проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд.2-Д, 2 поверх головного корпусу (приміщення конференц-залу).

Додатково, з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 травня 2016 року, можна ознайомитись, звернувшись до сайту ПАТ «НВП «Сатурн»: www.jssaturn.com

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, є начальник бюро відділу договірної роботи Полторацька Любов Макарівна.

Телефон для довідок: (044) 403 09 18, 403-08-09.

Голова Наглядової ради

ПАТ «НВП «САТУРН» _____________