Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2015 року.

Вернуться к новостям

Шановний акціонер !

 

Публічне акціонерне товариство «Науково - виробниче підприємство «Сатурн»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

02 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою :

м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 – річчя Жовтня, 2 – Д)

(приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)

 

Реєстрація акціонерів буде  проводитись 02 квітня 2015 року з 10:00 год. до 10:45год.

Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу  ПАТ «НВП  «Сатурн».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  річних загальних зборах акціонерів:  на 24.00 годину 29 березня 2015 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн»

02 квітня 2015 року

 

1.        Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів 02 квітня 2015 р.

2.        Обрання членів лічильної комісії.

3.        Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» за 2014 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

4.        Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2014 рік.  

5.        Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6.        Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2014 році.

7.        Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).

8.        Обрання Ревізійної комісії ПАТ «НВП «Сатурн».

9.        Про використання отриманого прибутку ПАТ.

10.    Про використання ПАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.

11.    Попереднє схвалення значних правочинів.

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2015 року, починаючи з 02 березня  2015 року, звернувшись до Правління  Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30 години.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2015 року – Полторацька Любов Макарівна, кімн. 64, 6-ий поверх інженерного корпусу.

 

  Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

  

   УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити:

-          паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;

-          для представника акціонера - паспорт громадянина України  чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

    2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

Довідки за телефонами:  (044) 403-09-18, (044) 403-08-09


2. Основні показники фінансово-господарської діяльності  підприємства (тис. грн.)


Найменування показника 

Період

2014

2013

Усього активів 

21955

24421

Основні засоби

12124

12239

Довгострокові фінансові інвестиції 

2466

2466

Запаси 

4152

4789

Сумарна дебіторська заборгованість 

3181

4662

Грошові кошти та їх еквіваленти 

32

265

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал 

16698

19850

Статутний капітал 

500

500

Довгострокові зобов'язання 

840

52

Поточні зобов'язання 

4019

3917

Чистий прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

2 000 000

2 000 000

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій  протягом періоду 

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

143

145


Правління ПАТ «НВП «Сатурн»