Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2016 року.

Вернуться к новостям

Шановний акціонер !

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» (код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) (надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

28 квітня 2016 року об 11:00 годині за адресою :

м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 – річчя Жовтня, 2 – Д)

(приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)

 

Реєстрація акціонерів буде  проводитись 28 квітня 2016 року з 10:00 год. до 10:45год.

Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу  ПАТ «НВП  «Сатурн».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  річних загальних зборах акціонерів:  на 24.00 годину 24 квітня 2016 р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

 

1.      Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» (про обрання лічильної комісії, голови та секретаря  річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів).

2.      Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

3.      Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2015 рік.  

4.      Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.      Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків  Ревізійної комісії Товариства.

6.      Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.

7.      Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).

 

З матеріалами стосовно проведення Зборів Акціонери можуть ознайомитись,  починаючи з 28 березня  2016 року, звернувшись до Правління  Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів.

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: начальник бюро відділу договірної роботи Полторацька Любов Макарівна, кімн. 64,      6-ий поверх інженерного корпусу, тел.: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09.

З проектами рішень питань Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року, можна ознайомитись, звернувшись до сайту ПАТ «НВП «Сатурн»: www.jssaturn.com

 

  Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

  

   УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити:

-          паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;

-          для представника акціонера - паспорт громадянина України  чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

        2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 р. (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 21522

21955 

Основні засоби

 30539

 31097

Довгострокові фінансові інвестиції

 -

- 

Запаси

 1261

 4152

Сумарна дебіторська заборгованість

 2864

3013 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 2917

 32

Нерозподілений прибуток

580 

- 

Власний капітал

 17944

 17198

Статутний капітал

 500

 500

Довгострокові зобов'язання

 292

840 

Поточні зобов'язання

 -

 219

Чистий прибуток (збиток)

 580

- 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 2000000

 2000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 -

- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 120

145 

Наглядова рада ПАТ «НВП «Сатурн»