Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Вернуться к новостям
Шановний акціонер !

Публічне акціонерне товариство «Науково - виробниче підприємство «Сатурн»
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
12 березня 2014 року об 11:00 годині за адресою :
м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 – річчя Жовтня, 2 – Д)
(приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)

Реєстрація акціонерів буде  проводитись 12 березня 2014 року з 10:00 год. до 10:45год.
Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу  ПАТ «НВП  «Сатурн».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів:  на 24.00 годину 06 березня 2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн»
12 березня 2014 року

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів 12 березня 2014 р.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» за 2013 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2013 рік.  
5. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2013 році.
7. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).
8. Обрання Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн». Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами Наглядової ради, та їхньої  винагороди.  
9.  Обрання Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн».
10. Про використання ПАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.
11. Попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 12 березня 2014 року, починаючи з 12 лютого        2014 року, звернувшись до Правління  Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30 години.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 12 березня 2014 року – Полторацька Любов Макарівна.

  Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).
  
   УВАГА! Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити :
-    паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;
-    для представника акціонера - паспорт громадянина України  чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

Довідки за телефонами:  (044) 403-09-18, (044) 403-08-09

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника     період
                            2013      2012

Усього активів       24121    24645
Основні засоби         12224    12718

Довгострокові фінансові інвестиції      2466   2466

Запаси     807    472

Сумарна дебіторська заборгованість     3406   4828

Грошові кошти та їх еквіваленти     265    677

Нерозподілений прибуток       ---       2261

Власний капітал          20310       21591

Статутний капітал          500           500

Довгострокові зобов’язання     52    16

Поточні зобов'язання     3470     3038

Чистий прибуток (збиток)       --     --

Середньорічна кількість акцій (шт.)     2 000 000      2 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     --   --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     --    --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     145       155


Правління ПАТ «НВП «Сатурн»